THIS JOY THAT I HAVE

 

THIS JOY THAT I HAVE

THE WORLD DIDNíT GIVE IT TO ME

(3X)

 

THE WORLD DIDNíT GIVE IT, AND THE WORLD

CANíT TAKE IT AWAY

 

JESUS GAVE IT TO ME

THE WORLD CANíT TAKE IT AWAY

(3X)

 

THE WORLD DIDNíT GIVE IT, AND THE WORLD

CANíT TAKE IT AWAY

 

 

IíVE GOT JOY LIKE A RIVER

IíVE GOT JOY LIKE A RIVER

IíVE GOT JOY LIKE A RIVER IN MY SOUL  (REPEAT)